עיצוב מסכים בסרט הדרכה למוצר דנטלי

במסגרת עבודתי בחברת וירטואל פוינט

© 2018 by Shirly Tidhar-Beja  ו